Flutter iOS build failed: DVTCoreDeviceEnabledState_Disabled Error

I’m using currently Xcode 14.3 but there is a problem with that when generating ipa file.

flutter build ipa –release –target lib/main.dart

Users get error with Xcode 14.3. To achive this problem, you must change the file which is located under ios folder ios/Pods/Target Support Files/Pods-Runner/Pods-Runner-frameworks.sh

First find this :

if [ -L "${source}" ]; then
echo "Symlinked..."
source="$(readlink "${source}")"
fi

to

if [ -L "${source}" ]; then
echo "Symlinked..."
source="$(readlink -f "${source}")"
fi

That’s it.

XAMPP – PHP File Upload Error on MacOS

If you want to upload a file to local server, you will get an error possibly. But your code works on server. You are not wrong. Thats because of folder permissions. First of all find the php.ini file under /Applications/xampp/etc directory and change upload_tmp_dir variable to writable directory.

Second way that I have used :

find this line in php.ini file and go to temp folder. Change temp folder permissions to writable. Add your user account to share and permissions sections, then set your user account permissions to read and write.

temp folder location in php.ini folder

upload_tmp_dir=”/Applications/XAMPP/xamppfiles/temp/”

Dart super anahtar kelimesi

super anahtar kelimesi geçerli sınıfın atasını, ebeveynini belirtmek için kullanılır. Üst sınıfın metotlarını ve yapıcı metodunu çağırmak için kullanılır.

super anahtar kelimesinin ana amacı üst sınıf ile alt sınıf içinde yer alan aynı metot isimleri arasındaki karışıklığı gidermektir. Diğer bir kullanım amacı da, üst sınıf özelliklerine(değişkenlerine) ve metotlarına atıfta bulunmaktır.

static anahtar kelimesinin kullanımı

 • Alt sınıf ve üst sınıf aynı isimde üyelere sahip olduğunda, super anahtar kelimesi ile alt sınıftan üst sınıfın üyelerine erişilebilir.
 • Alt sınıf içinden üst sınıfın yapıcı metoduna erişmek için kullanılır.
 • super anahtar kelimesi kullanılarak alt sınıf tarafından override edilmiş(geçersiz kılınmış) üst sınıf metoduna erişebiliriz

super anahtar kelimesini değişkenlerle birlikte kullanma

Alt sınıf ve üst sınıf aynı isimde değişkenlere sahip olduğunda dart için belirsizlik ortaya çıkar. Değişkenin alt sınıfa mı üst sınıfa mı ait olduğu belli olmaz.

Bu durumda super anahtar kelimesi kullanılarak belirsizlik giderilir.

Örnek:

super.degiskenAdi

super anahtar kelimesinin metot isimleriyle birlikte kullanımı

Eğer alt sınıf ve üst sınıf aynı isimde metoda sahipse alt sınıf içinde üst sınıfta yer alan aynı isimdeki metoda erişmek için super anahtar kelimesi kullanılır.

Örnek:

super.metotAdi()

super anahtar kelimesinin yapıcı metotlarla birlikte kullanımı

super anahtar kelimesi ile alt sınıf üst sınıfın parametreli ve parametresiz yapıcı fonksiyonunu çağırabilir. 

Örnek:

sinfAdi():super();  

Örnek Çalışma

class Car {
 int speed = 100;

 Car() {
  print("Car class constructor called.");
 }

 void info() {
  print("This is a car");
 }
}

class Bike extends Car {
 int speed = 90;

 Bike() : super() {
  print("Bike class constructor called.");
 }

 void info() {
  print("This is a bike");
 }

 void display() {
  print("The speed of bike :$speed");
  print("The speed of car :${super.speed}");

  info(); // Bike sınıfında yer alan info metodu çağrılır.

  super.info(); // Üst sınıf olan Car sınıfının info metodu çağrılır.
 }
}

void main() {
 Bike bike1 = Bike();
 bike1.display();
}

Python Dersleri 1 – Anaconda Kurulumu

Merhabalar,

Python kodlarımızı Jupyter üzerinde yapacağız. Bunun içinde Jupyter ve diğer uygulamaları da içerisinde barındıran Anaconda uygulamasını kuracağız.

Bu amaçla Anaconda uygulamasının nasıl kurulacağını anlatan bir video hazırladık:

Python Dersleri – Liste Kullanımı – for döngüsü – range Fonksiyonu

 • Python for döngüsü kullanımı
 • Python iç içe for döngüsü
 • Python range fonksiyonu kullanımı
 • Python listeler
 • Python liste birleştirme
 • Python listenin elemanına erişmek
 • Python listeye eleman eklemek
 • Python listenin sonuna eleman eklemek

Yukarıdaki konuları içeren karma örnekler aşağıda yer almaktadır.

for satir in range(1,11): # Dışarıdaki döngü
  for sutun in range(1,11): # içerideki döngü
    print("{0:2}x{1:2}={2:2}".format(satir,sutun,satir*sutun),end=" ")
    #print("{0:2}x{1:2}={2:>2}".format(satir,sutun, satir*sutun ), end=" ")
  print("")

takimlar = ["GS","BJK","TS","FB"]
takimlar

for takimAdi in takimlar:
  print(takimAdi)

for sayi in range(50):
  if(sayi % 3 == 0):
    print(sayi, end = " ")

veriler = ["Ali",1,3,False,4.75]
veriler[1] + veriler[2]
if(veriler[3] == True):
  print("Evet başardın")
else:
  print("failure")

veriler[3] = True
veriler

print("Listenin eleman sayısı :", len(veriler) )

liste3.append(85)
liste3

liste3.insert(0,99)
liste3